Menighedsråd

Menighedsrødsmøder

Menighedsrådsmøderne er offentlige og finder sted i sognegården kl. 18:00 på følgende datoer i 2023:

21.februar, 28. marts, 2. maj, 31. maj, 5. september, 3. oktober, 21. november

 

Menighedsrådets virksomhed

Menighedsrådet er Helleruplund sogns kirkelige ledelse. Opgaverne er mangfoldige og omfatter bl.a.


- at arbejde for at skabe de bedst mulige vilkår for evangeliets forkyndelse og menighedens liv og vækst
- at være forvaltningsmyndighed
- at være arbejdsgiver for de ansatte ved kirken, bortset fra præsterne
- at behandle spørgsmål, der vedrører menigheden

Rådet vælges af sognets folkekirkemedlemmer for fire år ad gangen, og består i Helleruplund af 11 medlemmer, heraf sognets to præster, som er fødte medlemmer af rådet.

Alle menighedsrådets møder er offentlige, men rådet kan beslutte at behandle sager for lukkede døre, hvis dette findes nødvendigt på grund af sagens beskaffenhed.

Det årlige menighedsmøde afholdes sædvanligvis i foråret med følgende faste punkter på dagsorden:

Pkt. 1    Sidste års regnskab

Pkt. 2    Næste års budget

Pkt. 3    Beretning om rådets virksomhed i det forløbne år

Pkt. 3    Orientering om den planlagte virksomhed i det kommende år

Læs referatet af sidste menighedsmøde her (afholdt juni 2022)