Musikudvalget

Musikudvalget arbejder efter følgende kommissorium:

                                                                          marts 2013

Musikudvalget i Helleruplund Kirke

§ 1 Sammensætning

Musikudvalget (MU) består af 1 præst og 3 læge medlemmer af Menighedsrådet (MR) samt organisten.

Udvalget konstituerer sig selv for 1 år.

Udvalget refererer til MR og samarbejder med aktivitetsudvalget og redaktionsudvalget.

§ 2 Formål og opgaver

MU i Helleruplund Kirke har til formål at styrke kirkens musikliv i form af koncerter med et varieret og bredt repertoire, som henvender sig til forskellige grupper og aldersklasser.

MU aftaler de nærmere målsætninger, repertoire og rammer for afvikling af planlagte koncerter m.m. i samarbejde med organisten.

MU varetager kontakt til DDD og Hellerup Kammermusikforening.

MU står for det praktiske omkring udlån af kirken ifm. koncerter. Se “Arbejdsgang ved henvendelse om lån af Helleruplund Kirke til koncert” (tiltrådt af MR den 24. januar 2012)

MU står for at servere et glas vin o.l. ved koncerter, når dette er relevant.

MU kan benytte frivillig medhjælp.

§ 3 Budget

MU samarbejder med kirkens organist om forslag til budget for organistfunktionen, for det kommende år.

§ 4. Møder

MU holder 2 møder årligt. Midt april (inden MR budgetmøde) og primo november, samt efter behov.

§ 5. Varighed

Formålsparagraffen vedligeholdes årligt efter MR-konstitueringen.

MU udarbejder rapport 1 gang årligt. (Evaluering og regnskab).

 

Musikudvalget er sammenlagt med Arrangemenetsudvalget