Målsætning for musiklivet

 

 

Vedtægt for Musik- og Kulturudvalget ved Helleruplund Kirke

§ 1 Sammensætning og virke
Musik- og Kulturudvalget (MuKu ) nedsættes af Menighedsrådet (MR ) og består udover af organisten af mindst 2 valgte MR-medlemmer og 1 præst valgt af MR. Udvalget kan supplere sig med personer uden for MRs kreds – herunder andre ansatte, - efter forudgående eller efterfølgende godkendelse på et MR-møde. Udvalget vælger selv sin formand for en etårig periode ad gangen.

MuKu forestår og tilrettelægger koncerter, foredrag, udflugter og andre arrangementer med offentlig adgang. Koordinering med præsternes, organistens og MRs egne interne arrangementer er sikret ved udvalgets sammensætning.

§ 2 Formål
-gøre aktiviteter og koncerter m.v. mere synlige,
-øge samarbejde/dialog med andre institutioner i provstiet og lokalsamfundet inden for sit virkeområde,
-virke for, at det samlede udbud af aktiviteter og koncerter tilstræber et alsidigt udbud gerne rettet mod flere/forskellige alders- og interessegrupper,
-sikre at kirkens orgel også inddrages i det udbudte program.

§ 3 Opgaver i øvrigt
-arrangere receptioner som opfølgning på MuKus egne koncerter og aktiviteter,
-assistere Arrangementsudvalget i at etablere en kreds af frivillige til at bistå forud for MuKu-koncert/aktivitet og/eller ved en efterfølgende reception,
-stå for koordinering af udlån af kirken og sognegården i forbindelse med eksterne koncerter, foredrag m.v.

§ 4 Budget
-MuKu udarbejder forslag til budgetramme opdelt på enkeltposter til MRs godkendelse
-MuKu kan medtage modtaget/forventet medfinansiering i sit budget,
-Muku har besluttet at underopdele i 2 separate budgetter: a) koncerter b) kulturelle aktiviteter.

§ 5 Møder
MuKu afholder møde efter behov – dog minimum 2 møder årligt. Møderne er ikke offentlige. MuKu kan nedsætte ad-hoc udvalg, og disse ad-hoc udvalg kan efter MuKus beslutning suppleres med medlemmer hentet såvel indenfor som udenfor MR.

§ 6 Rapportering
Der er ikke pligt til at føre referater. Udvalgets formand sørger for at MR holdes informeret om udvalgets arbejde og evt. gennemførte evalueringer.

Vedtaget på MRs møde 22. februar 2022